Historia - Wydział Zarządzania Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Historia

Historia


Koło Naukowe przy Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw - UG
KNEPO Business Club

KNEPO Koło Naukowe KNEPO rozpoczęło swoją działalność w 1969 roku od organizowania letnich obozów naukowych. Szybko stały się one najważniejszą formą pracy badawczej Koła. W obozach uczestniczyli nie tylko studenci z bratniego Koła Ekonomiki Przemysłu Rybnego UG, ale także zapraszani z różnych regionów Polski przedstawiciele kół naukowych, m.in.: ekonomiki przemysłu UMK w Toruniu, AE w Poznaniu i Krakowie. Ciągłe doskonalenie form pracy obozowej KNEPO pozwoliło na wykształcenie zadań nie tylko naukowo-badawczych, ale i wychowawczych, społecznych, turystycznych czy kulturalnych. Członkowie Koła szybko zdobyli uznanie i szacunek zarówno kierownictwa jak i szeregowych pracowników Stoczni, dzięki czemu zawsze byli miło witani na kolejnych obozach. Uzyskiwane w ich trakcie wyniki były opracowywane po rozpoczęciu roku akademickiego, konsultowane z praktykami, a następnie przekazywane Stoczni Ustka na tzw. SESJACH KNEPO. Były to dla członków Koła imprezy dużej wagi ze względu na obecność przedstawicieli Stoczni, przedsiębiorstw przemysłu okrętowego, władz i pracowników Uczelni oraz mediów. Ocena celowości badań i trafności proponowanych rozwiązań była cennym sprawdzianem oraz skutecznie motywowała do dalszej pracy.
Inne kontakty z praktyką
Dynamiczny rozwój KNEPO był możliwy dzięki ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą, w szczególności z przemysłem okrętowym. W 1973 roku KNEPO podjęło współpracę z Radą Koordynacyjną Kół PTE w przemyśle okrętowym. Osobami szczególnie życzliwymi w tamtym okresie dla Koła, byli m.in. p. Helena Pilecka, ś.p. Tadeusz Baumberger, p. Mieczysław Friedrich. Wyrazem usankcjonowania kooperacji KNEPO z przemysłem okrętowym było zawarte w 1975 roku "Porozumienie o współpracy". Od 1977 roku rozpoczęła się współpraca ze Stocznią Gdańską. Przez kilka lat KNEPO prowadziło badania związane z problemami pracy kadry mistrzowskiej w tej Stoczni. Dzięki przychylności Czesława Tołwińskiego, Stanisława Macanowicza, ś.p. Tadeusza Minikowskiego, Józefa Bogdanowicza i Stanisława Krupy zorganizowano wiele wspólnych imprez o ogólnopolskim zasięgu. O wadze, jaką do tej współpracy przywiązywały obydwie strony, świadczy podpisanie umowy o współpracy Klubu Mistrza z KNEPO w 1980 roku. Koło podjęło także współpracę z innymi organizacjami: Stocznią Gdyńską, Stocznią Północną, FUO "Techmet" oraz SR "Nauta". W przedsiębiorstwach tych prowadzono prace badawcze w trakcie roku akademickiego. Wiele lat KNEPO współpracowało także, na różnych płaszczyznach, z Oddziałem Gdańskim TNOiK.
Publikacje i wydawnictwa członków KNEPO BC
Praca w Kole sprzyjała również wyrabianiu zdolności pisarskich i edytorskich wśród jego członków. Możliwości publikowania swoich opracowań naukowych, zawdzięczano współpracy z przemysłem okrętowym. Pierwsze artykuły zamieszczane były na łamach "Przeglądu Ekonomiki Przemysłu Okrętowego”. Tam też KNEPO współredagowało dział "Studenci za sterem". Dorobek pisarski członków Koła obejmuje 45 publikacji naukowych oraz 91 artykułów publicystyczno-informacyjnych. Wyjątkowy charakter miały okolicznościowe wydawnictwa KNEPO, przedstawiające formy pracy Koła i jego ocenę przez przedstawicieli praktyki i władze Uczelni. Ukazało się do tej pory 5 takich opracowań. KNEPO wydało również 2 Informatory Ogólnopolskiego Komitetu Koordynacyjnego SKN Ekonomiki Przemysłu.
Sesje i turnieje kół naukowych
W oparciu o wyniki badań obozowych, a także prowadzonych w trakcie roku akademickiego, powstawały ciekawe referaty, które z powodzeniem prezentowano na międzynarodowych, ogólnopolskich, uczelnianych i wydziałowych sesjach studenckich kół naukowych. KNEPO zapoczątkowało także udział studentów w organizowanym przez TNOiK Turnieju Młodych Mistrzów Organizacji. Koło Naukowe KNEPO jako jedyne zdobyło ten puchar na własność w 1979 roku. Od połowy lat siedemdziesiątych Koło przystąpiło do organizowania ogólnopolskich sesji SKN, podczas których w jury zasiadali przedstawiciele głównie przemysłu okrętowego. Od 1984 roku KNEPO kierowało pracami Komitetu Koordynacyjnego SKN Ekonomiki Przemysłu w Polsce, wydając m.in. "Informatory". Ukoronowaniem wysiłków było zdobycie środowiskowej nagrody "Czerwonej Róży" w 1980 roku. KNEPO ponownie zdobyło ten cenny laur w 1987 roku i jako jedyne Koło w powojennej historii, powtórzyło ten sukces po raz trzeci w 1988 roku.
Działalność popularyzatorska
Zajmując się problematyką przemysłu okrętowego i mając silne wsparcie tej branży, KNEPO poczuwało się do moralnego obowiązku jej popularyzacji w środowisku akademickim. Od połowy lat siedemdziesiątych rozpoczęto organizowanie, w ramach Dni Uczelni Ogólnopolskich, DNI KNEPO. Celem tych imprez było przybliżanie młodzieży akademickiej z południowych regionów kraju problematyki przemysłu okrętowego.
Inne formy działalności
Efektywność pracy Koła zależała także w dużej mierze od stopnia zintegrowania jego członków oraz tworzenia i kultywowania pewnych tradycji. Działalność ta była rozwijana poprzez takie formy jak:
• wypracowanie ceremoniału ślubowania i pasowania na Knepowca, w obecności matek i ojców chrzestnych, którymi byli pracownicy Stoczni. Uroczystość ta odbywała się najczęściej w trakcie obozu, będąc dużą atrakcją dla turystów przebywających w Ustce;
• organizowanie Knepowskiej Wigilii, Andrzejek, „Śledzika”, Dnia Kobiet;
• organizowanie licznych wycieczek, rajdów i zimowisk;
• posiadanie brązowych, srebrnych i złotych odznak KNEPO;
• posiadanie "Kajuty KNEPO" z odpowiednim wystrojem;
• przyznawanie członkom Koła corocznych nagród im. Tadeusza Baumbergera za najlepszą działalność pisarską, nagrody "Knepowiec Roku" oraz nagrody opiekuna Koła;
• utrzymywanie kontaktów z absolwentami Koła;
• utrzymywanie stałych więzi z przedstawicielami praktyki i wyróżnianie ich nagrodą im. Tadeusza Minikowskiego "Przyjaciel KNEPO", a także przyznawaniem "Medalu KNEPO".
Przyczyny powodzenia
Osiągnięte wyniki działalności KNEPO, zależą od trzech równocześnie występujących przyczyn:
1. ścisłej współpracy z praktyką, przedsiębiorstwami branży okrętowej oraz towarzystwami naukowymi,
2. zainteresowania pracą Koła i pomocą okazywaną przez pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz władze dziekańskie,
3. postawy i zaangażowania Członków Koła - bez ich pełnej zaangażowania i poświęcenia pracy, Koło nie mogłoby tak sprawnie funkcjonować. Dlatego Im głównie zawdzięczamy osiągnięty dorobek, który pozostanie trwałym śladem w historii studenckiego ruchu naukowego.
KNEPO dziś
Obecnie działalność KNEPO Business Club obejmuje między innymi organizowanie seminariów i konferencji z praktykami biznesu z całej Polski, którzy swoim doświadczeniem i wiedzą chcą dzielić się ze studentami. Spośród wielu takich spotkań wymienić można konferencję „Relacje inwestorskie w grupie LOTOS S.A.”, seminarium dotyczące Funduszy Strukturalnych, czy też spotkanie „Chiny dziś”, poruszające zagadnienia różnic kulturowych oraz kontaktów biznesowych z Chinami. Sukcesem okazał się cykl szkoleń „Własna firma krok po kroku”, przekazujących praktyczne informacje z zakresu wymagań formalno-prawnych związanych z zakładaniem własnej działalności gospodarczej. W ramach programu „Przedsiębiorczość-Studenci Uczniom” Członkowie KNEPO Business Club przeprowadzali 45 minutowe szkolenia dla licealistów z zakresu konstruowania CV oraz przechodzenia rozmów kwalifikacyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także organizowane przez nas wizytacje w przedsiębiorstwach, umożliwiające studentom poznanie firm „od wewnątrz” jak również rozmowę z ich przedstawicielami.